vzw Initiatief voor Jonge Kunst


Het CJK, opgericht in 1998 onder impuls van Marianne Stevens is uitgegroeid tot een open ontmoetingsplek voor diverse kunstvormen. Het is een open huis waarin kunstenaars, publiek en organisatoren gestimuleerd worden om elkaar op te zoeken en zo de culturele productie en participatie te vergroten. De ontmoetingen kunnen verschillende vormen aannemen, gaande van oppervlakkige, eenmalige contacten tot intensieve, langdurige samenwerkingen.

De dagelijkse werking van het CJK is gestoeld op onderzoek, reflectie, ontwikkeling en verrijking van de artistieke praktijk.

Het CJK is een plek buiten de stadskern voor uitwisseling, kruisbestuiving en interactie tussen verschillende disciplines in de beeldende kunst.met aandacht, ruimte en perspectief voor andere kunstvormen. Ontmoetingen tussen een ruim en divers publiek zijn er voortdurend aan de orde. 

Binnen het CJK gaan onderwijsprojecten door, ingericht door de Academie voor Beeldende Kunst van de Stad Gent, (Kasteelateliers DKO) en ondersteunende ateliers voor leerlingen eerste graad in klasverband, dit initiatief is netoverschrijdend.  Docente is Marianne Stevens.
 


team

Marianne  |  Daphné | Nicole  |   Emmanuel  | Tibo  | Bruno  |  Marat


bestuur

De vzw Initiatief voor Jonge Kunst staat in voor de werking van het Centrum voor Jonge Kunst.
De Raad van Bestuur is samengesteld uit :
   
Pascal Vandemeulebroecke voorzitter
Johan Beke ondervoorzitter
Paul Deroose penningmeester
Frank Beke lid
Marianne Stevens artistiek directeur CJK - curator
Bruno Steyaert afgevaardigd bestuurder

In de Algemene Vergadering zetelen werkende leden die voorgedragen worden door de Raad van Bestuur. 
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de leden van de Raad van Bestuur en :
 

Daphné Berrou (*) Berrou Eric Maryns
Marie-Christine Cocquyt Emmanuel Sauer (*)
Luk De Bruyker Tibo Steyaert
Eddy Declerck Eric Vandenoostende
Nicole De Mieter Magda Körmöczi
Marleen Haegeman  
   


(*) : belast met controle financiën